Изведување на подизведувачки работи на објекти (мостови, надпатници, подпатници) на Експресен пат А3 Штип – Кочани, делница Крупиште – Кочани
Тековни Проекти
Опис:
Изградба на 10 објекти (4 моста, 5 надпатници и 1 подпатник) на Експресен пат А3 Штип – Кочани, делница Крупиште – Кочани.
Вредност: 3.180.000 €
Период: 06/2019 - во тек