Изведба на градежно санациони работи на мост на р. Лакавица на регионален пат Р1103
Тековни Проекти
Опис:
Изградба на мост на река Лакавица вклучувајќи Земјани, Армирано Бетонски работи, Хидротехнички работи и Работи на регионалниот пат спој со мостот.
Вредност: 1.000.000 €
Период: 07/2019 - во тек