Изведба на автопат Миладиновци – Штип, делница Миладиновци – Свети Николе
Завршени Проекти
Изведба на нов модерен автопат кој е од голема важност за поквалитетно поврзување на Источниот регион на Република Македонија.
Изведени земјани работи, насипи, тампон, асфалт, бетонски работи, изградба на мостови и вијадукти, вкупна должина на делницата 17 км.

Земјани работи:
Ископ: 7.450.000 м3
Насипи: 1.700.000 м3
Вграден асфалт: 200.000 тони
Тампон: 430.000 t
Вграден бетон: 82.000 м3
Вградена арматура: 7.300.000 кг

Вредност: 74.302.313 €
Период: 05/2014 – 12/2018