Изградба, реконструкција и рехабилитација на повеќе патни делници
Завршени Проекти
1. Изградба на пристапен пат с.Оризари – ман Пресвета Богородица, период 11/2019 – 11/2020, вредност 0.23 мил. еур
- Опис: Делницата е во должина од 1.9 км. Извршени се работи на долен строј, горен строј, одводнување со изградба на 12 нови AБ цевасти пропусти долж трасата.

2. Реконструкција на локален пат Долно Чичево – Градско, општина Градско, период 09/2019 – 06/2020, вредност 0.25 мил. еур
- Опис: Делницата е во должина од 1.8 км. Извршена е целосна реконструкција на патот замена и подобрување на долниот строј на патот, одводнување, вградување на два слоја асфалт БНС 32А и АБ 16 и обработка на банкини.

3. Рехабилитација на државен пат Р1202 делница за ман. Св. Јован Бигорски, период 05/2019 – 08/2019, вредност 0.38 мил. еур
- Опис: Извршено е стругање на коловозот, вградување на два слоја асфалт БНС 22 и асфалт АБ 11, изведба на АБ потпорни конструкции, потпорни конструкции од габиони и обложни ѕидови, поставување на хоризонтална, вертикална сигнализација и одбојна ограда на патот.

4. Рехабилитација на државен пат Р1205 делница Злетово - Пробиштип, период 09/2018 – 08/2019, вредност 1.32 мил. еур
- Опис: Делницата е во должина од 17.3 км. Извршена е целосна реконструкција на патот замена и подобрување на долниот строј на патот, одводнување, вградување на два слоја асфалт БНС 22А и АБ 11 , поставување на нови рабници, обработка на банкини, поставување на хоризонтална, вертикална сигнализација и одбојна ограда на патот.

5. Реконструкција на Државен пат Р2133, делница 1 Липково - Матејче, период 08/2017 – 11/2020, вредност 1.15 мил. еур
- Опис: Делницата е во должина од 3.3 км. Извршена е целосна реконструкција на патот замена и подобрување на долниот строј на патот, одводнување и изградба на неколку плочести пропусти, вградување на два слоја асфалт БНС 22А и АБ 11 с, поставување на нови рабници, обработка на банкини, поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на патот.

6. Изградба на Експресен пат А3 Штип – Кочани, делница Штип – Крупиште, период 05/2017 – 09/2020, вредност 10.25 мил. еур
- Опис: Изградба на нов експресен пат А3 Штип – Кочани, делница од Штип до Крупиште со должина од 14.3 км. со широчина од 2 х 3.5м. возни ленти, 2 х 2.0м. ленти за принудно застанување и 2 х 0.2м. рабни ленти, вкупен профил на патот 11.40 метри.

7. Рехабилитација на државен пат А2 делница Сарај - Групчин, период 11/2017 – 09/2018, вредност 1.3 мил. еур
- Опис: Извршено e стругање на коловозот, вградување на два слоја асфалт БНС 22 сА и АБ 11 с полимер, обележување на хоризонтална сигланизација.

8. Рехабилитација на државен пат Р1102 делница Петровец – Катланово, период 04/2018 – 06/2018, вредност 0.55 мил. еур
- Опис: Извршено е стругање на коловозот, обработка на ударни дупки со БНХС 16А, вградување на завршен слој асфалт АБ 11 с полимер, обележување на хоризонтална сигнанизација.

9. Рехабилитација на државен пат А1 делница Петровец - Миладиновци и државен пат А4 делница Кадино – Хиподром, период 07/2017 – 05/2018, вредност 0.58 мил. еур
- Опис: Извршено е стругање на коловозот, обработка на ударни дупки со БНХС 16А, вградување на завршен слој асфалт АБ 11 с полимер, обележување на хоризонтална сигланизација.
Вредност:
Период: