Изградба на катна гаража Разловечко востание
Завршени Проекти

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 20.000 м2.

Вредност: 7.659.089 €
Период: 09/2011 – 07/2015