Изградба на инфраструктурни објекти во ТИРЗ Скопје 2
Тековни Проекти
Опис:
Во склоп на Технолошко Индустриската Развојна Зона (ТИРЗ Скопје 2) во тек е изградба на повеќе инфраструктурни објекти како што се: улична инфраструктура (булевар и приклучни улици), водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација, гасоводна инсталација и осветлување.
Вредност: 1.750.000 €
Период: 02/2020 - во тек