Изградба на Експресен пат А2, делница Длабочица – Крива Паланка
Тековни Проекти
Опис:
Изградба на нов експресен пат А2 делница Длабочица - Крива Паланка со должина од 7.3 км. Проектот опфаќа работа на главна траса, клучка, 3 вијадукти, одводнување на патот, заштита од ерозија, електрично осветлување и сигнализација.
Вредност: 12.100.000 €
Период: 06/2018 - во тек