Градежни работи на комплекс објекти кај рудник Боров дол – Радовиш
Тековни Проекти
Опис:
Во склоп на рудникот Боров дол кај Радовиш се изградени повеќе објекти кои се во функција на рудникот како:
Пристапни патишта во должина од 5 км., Брана и акумулација за вода од површински коп, Пречистителна станица, Управна зграда со ресторан, Магацини, Бензинска пумпа и улична инфраструктура.
Вредност: 9.400.000 €
Период: 10/2019 - во тек