Градежни и завршни работи за на 220МВ централа со комбиниран циклус Те-То
Завршени Проекти

Изведба на административен објект, темели за гасна и парна турбина, ладилни кули и повеќе придружни објекти.

Вредност: 3.200.000 €
Период: 06/2008 – 06/2011