Брана Злетовица со придружни објекти
Завршени Проекти
Тип на брана: Насипна брана со асфалтно јадро

Висина и волумен на брана м/м3: 75м / 22.500.000 м³
Вграден материјал во тело на брана: 1.700.000 м³
Преливен орган: 216 м³/с
Темелен испуст: 21 м³/с
Диверзионен тунел: 330 м
Преливен тунел: 180 м

Вредност: 26.786.000 €
Период: 01/2007 – 12/2010