Јавен повик за продажба на недвижен имот

Врз основа на Одлуката донесена од страна на Собранието на Акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.10.2021 година, Одборот на директори на ДГ Бетон АД Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК за продажба на недвижен имот Се продава недвижен имот – Хотел Аура кој...